Essential-Info-Thai

มารยาท

Travel Info ข้อมูลท่องเที่ยวที่จำเป็น Essential-Info-Thai

มารยาทพื้นฐานของเกาหลี

 

 

วัฒนธรรม

 

กรุงโซลซึ่งเป็นผู้นำแฟชั่นและเทคโนโลยีทันสมัยกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที่สุดในโ ลก นอกจากนี้ยังเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเป็นอย่างมากด้วย แต่แม้ว่าชาวเกาหลีจะชอบความก้าวหน้าก็ยังยังคงรักษาคุณค่าของประเพณีและคุณค่าของ ลัทธิขงจื๊อเอาไว้ดังเดิม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของเกาหลียังคงฝังรากลึกลงไปในครอบครัวแบบดั้งเดิมและมี วัฒนธรรมที่นับถือผู้ที่มีตำแหน่ง ระดับ อายุที่สูงกว่า เช่น พ่อแม่ ครู พี่ในบรรดาพี่น้อง เจ้านายในที่ทำงานอย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ผู้อาวุโส” ก็จะมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ที่อยู่ต่ำกว่า ชาวเกาหลีจะให้ความสำคัญต่อครอบครัวมากกว่าสิ่งอื่นใด แต่นอกเหนือจากสิ่งนี้แล้ว ชาวเกาหลียังคิดด้วยว่าการกระทำทุกอย่างของตนเองสะท้อนให้เห็นครอบครัว บริษัท และประเทศชาติ ดังนี้จึงให้ความสำคัญกับตำแหน่งและระดับในสังคมด้วย

 

 

มารยาททั่วไปของชาวเกาหลี

 

แม้ว่าเมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะทำสิ่งที่ผิดไปจากมารยาททั่วไปของเกาหลีและทุกคนจ ะเข้าใจว่าเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งได้ใจก็ตาม แต่หากทำตามมารยาทพื้นฐานของชาวเกาหลีดังต่อไปนี้อย่างตั้งใจแล้วล่ะก็ คุณจะกลายเป็นที่ประทับใจของคนเกาหลีและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบวกกับชาวเ กาหลียิ่งขึ้น
กรุณาถอดรองเท้าเวลาเข้าบ้าน วัด หรือเกสต์เฮาส์
การสบตาและทักทายง่าย ๆ เป็นการทักทายพื้นฐานที่จริงใจที่สุด
ใช้สองมือเวลาส่งและรับของ
เนื่องจากประเทศเกาหลีไม่มีวัฒนธรรมการให้ทิป ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องให้ทิปตามโรงแรม แท็กซี่ หรือสถานที่ต่าง ๆ และการปฏิเสธทิปไม่ใช่พฤติกรรมที่เสียมารยาท

 

มารยาทในการรับประทานอาหาร

เวลารับประทานอาหาร จะต้องรอจนผู้อาวุโสสูงสุดเริ่มรับประทานก่อน
ไม่ใช้นิ้วมือหยิบจับอาหาร - ยกเว้นกรณีรับประทานอาหารประเภทใช้ผักห่อ
ไม่เอาตะเกียบหรือช้อนปักไว้ที่ถ้วยข้าว
ใช้ช้อนเวลาตักข้าวรับประทาน
เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้วางช้อนกับตะเกียบไว้ที่เดิม

 

 

ประโยคภาษาเกาหลีพื้นฐานที่จำเป็น

 

สวัสดีค่ะ. 안녕하세요. an·nyeong·ha·se·yo
ขอบคุณค่ะ. 감사합니다. gam·sa·hab·ni·da
ขอโทษค่ะ. 죄송합니다. choé·song·hab·ni·da
ขอประทานโทษค่ะ. 실례합니다. shil·le·hab·ni·da
ค่ะ/ไม่ค่ะ. 네./아니요. ne/ a·ni·yo
ราคาเท่าไรคะ? 얼마예요? ol·ma·ye·yo
ไม่เป็นไรค่ะ. 괜찮아요. gwaen·chan·ah·yo
ไม่ทราบค่ะ. 몰라요. mol·la·yo
ดิฉันหลงทางค่ะ. 길 잃었어요. gil·yi·russ·o·yo
ดิฉันชื่อ... ค่ะ _____. 제 이름은 _____입니다. che yi·reun·eun _____im·ni·da